Werkwijze: Kunst en wetenschap
Vanuit kunst en wetenschap benadert de stichting gebieden die een functieverandering ondergaan. Met deze multidisciplinaire benadering wil de stichting inzicht krijgen in en bijdragen aan de ervaring en het gebruik van een gebied. Zo wil zij kunst en wetenschap een rol laten spelen bij de ontwikkeling, planning en inrichting van steden en landschappen.


Werksporen
werkspoor: VERKENNINGEN

Kunstenaars en onderzoekers onderzoeken een gebied om de kennis en de ervaringen en daarmee de identiteit van een gebied expliciet te maken. Al deze disciplines kunnen waarden en potenties van het gebied.

werkspoor: TOEKOMSTVISIES
Op basis van gedaan onderzoek - ook extern onderzoek - ontwikkelen kunstenaars en onderzoekers een toekomstvisie (of visies) voor het gebied.Voorstudie
Op basis van een voorstudie wordt een (voorlopig) traject uitgezet. Om de identiteit van het gebied te leren kennen worden bepaalde disciplines voorgesteld van waaruit het gebied onderzocht kan worden, bijvoorbeeld: fotografie, economie ecologie, beeldende kunst, literatuur, sociologie, schilderkunst, geluidskunst, archeologie, choreografie.


Onderzoek
Met de opdrachtformulering voor de kunstenaars en onderzoekers start het onderzoeksgedeelte. Hen wordt gevraagd het gebied vanuit eigen zienswijze te verkennen. De verkenningen zijn geen plannen en geen kunstwerken, maar neerslagen van tot dan toe onverkende eigenschappen van een gebied. De vorm kan uiteenlopend van zijn, bijvoorbeeld: tekst, geluid of beeld.

Voorbeeld:
De werken waarin de verkenningen van het Storkterrein hebben geresulteerd worden 'scans' genoemd. Deze term wordt gebruikt naar analogie van de röntgenfotoplakjes waarin een orgaan opgedeeld en bestudeerd wordt.


Analyse
In de fase van analyse worden de verschillende verkenningen bijeengebracht om te bestuderen en met elkaar te vergelijken, zodat de kennis en ervaringen over het terrein geïnventariseerd kunnen worden. De stichting oppert thema’s die als leidraad kunnen dienen, wanneer bij een gelegenheid de kunstenaars, onderzoekers de werken samen bekijken met andere betrokkenen bij het gebied (bijvoorbeeld: gemeente, eigenaar, gebruiker(s) en omwonenden).


Synthese
De voorafgaande gegevens worden met elkaar te verbonden en tot een nieuw geheel gevormd. Dit nieuwe geheel kan verschillende doelen dienen, bijvoorbeeld: bekendmaking van het gebied, laten zien van de potenties of vergelijking met andere gebieden. Afhankelijk van het doel zal een kunstenaar of onderzoeker gevraagd worden de synthese vorm te geven voor publiek, bijvoorbeeld: een theatermaker, IT-kunstenaar, architectuurhistoricus. Dit kan resulteren in bijvoorbeeld: een manifestatie, een website, een film, een route of een boek.


Toekomstvisie
Kunstenaars en onderzoekers worden gevraagd op basis van beschikbare kennis en ervaringen tot een visie (of visies) op het gebied te komen. De resultaten kunnen op verschillende manieren vorm krijgen, bijvoorbeeld: met tijdelijke ingrepen in het gebied, een theatervoorstelling of een cd-rom. Ze hoeft niet over de inrichting van het gebied te gaan, maar zou wel tot samenwerking met de ontwerper kunnen leiden.


Implementatie
Om te zorgen voor een implementatie van de gegevens in de uiteindelijke inrichting en het gebruik van het gebied, is voortdurende communicatie met de betrokkenen bij het gebied van het grootste belang.
De grootste bijdrage aan de ontwikkeling van een gebied kan de stichting geven wanneer het traject zich afspeelt in de fase vóór er opdracht gegeven wordt aan een ontwerper (stedenbouwkundige, architect of landschapsarchitect). Zo kunnen de gegevens en conclusies meewegen bij de opdrachtformulering en de beslissingen over uiteindelijke inrichting van een gebied.